Félegyházi Közlöny, ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Single férfi találkozó helyén

Pest Megyi Hírlap, MÁJUS A találkozók egységesen 17 óra­kor kezdődnek, kivételt ké­pez a kispesti összecsapás, itt 19 órakor szólalt meg a nyi­tányt jelző síp. Ennek jegyében vasárnap lesz a megyei csa­patbajnokság nyitánya.

Magyaror­szág—Olaszország Eger, 10 ezer néző, v. Az első percekben ideges­nek látszott mind a két csa­pat, előbb az olaszok találtak magukra, s a 4. Ko­roknál lett a jobbszélső, Pé­ter a középcsatár és Vincze a balszélső. Gaudino a jobbszé­len elvitte a labdát, előbb a tétovázó Hegedűs, majd a többi védő mellett, a kapura kanyarított és a későn kimoz­duló Kiss mellett a hálóba rúgta a labdát Ezután javult a magyar csapat já­téka és a Gyimesi adott be a jobboldalról és Porrogi 6 m- ről a léc alá fejelte a labdát A második játszmát el- könnyelműsködték a Pest me­gyeiek, s ekkor l-re kikap­tak.

Ezután rákapcsolt a duna- varsányi gárda s Karczaginé, valamint Tallósiné irányításá­val biztosan nyerte a mérkő­zést. Pest megyeiek is képviseltetik magukat. Az FTC dr. Török Zoltán nemzetközi evezős em­lékversenye szombat—vasár­nap A kajak-kenu sportban ugyancsak kétnapos lesz a Gra- nek István emlékverseny.

Az Űj pesti-öbölben ma reggel 9. A megyei baj­nokság Nagy érdeklődés előzi meg az idén nagyon feljavult Sülysáp albertirsai vendégjá­tékát A röplabda Pajtás Kupa első felvonásaként vasárnap Duna- harasztin a leánycsapatok ve­télkednek, egy héttel később Szentendrén lesz a megyei fiú­viadal.

Gödöllői Fejlesztés társadalmi segítséggel Lőterek betonelemekből Az elmúlt öt év alatt MHSZ-objektum, bázis, lőtér, raktár épült a társadalom tá­mogatásával. Ezt a jó gyakor­latot a jövőben tovább kell folytatni, állapították meg az MHSZ-vezetők kétnapos szol­noki tanácskozásán.

Béla, az MHSZ megyei tit­kára. A sportág fejlődéséhez elenged­hetetlenek az olyan korszerű létesítmények, amelyek megfe­lelő feltételeket biztosítanak.

single férfi találkozó helyén

A betonelemekből építhető lő­tér a legalkalmasabb erre a célra. Cegléd és Nagykáia Az asztalon tervrajzok. A 60 X 33 méteres létesítményben kispuska- 50 méterespisz. A pisztolyos pálya 10 lőállásos, a másik kettőben pedig húszán versenyezhetnek egyidőben. A járási székházak épületeiben adottak az öltözkö­dési és tisztálkodási lehetősé­gek.

  • A Felnőtt Női és a Pro csapat a dobogó tetején Minden sportágnak megvannak a maga ünnepei, amikor a legjobbak egy felszabadult hangulatú eseményen mérhetik össze tudásukat.
  • Tárgyaló afrikai nő casablanca
  • Átlagos költsége élelmiszer egyetlen

A járási bázisok Szent­Rádiós menetrend endre és Nagykáta kivételével elkészültek, s a százhalombat- taiak is megfelelő otthonhoz jutnak.

Ezeknél az épületeknél arra törekedtünk, hogy minél kevesebb legyen az irodahelyi­ség, ugyanakkor minél több le­gyen az előadó- és munkate­rem. Így például a rádiózás és a modellezés céljaira. Az em­lítettek jegyében Vácott és Cegléden csak két iroda van. A tanácsok segítsége — Az építkezésekben nagyon sokai segítettek a megyei, va­lamint az illetékes városi és községi tanácsok.

Tetemes részt jelentett a társa­dalmi munka, így például a KISZ-fiatalok segítsége. Az összefogás bizonyára hoz­zásegít ahhoz, hogy az ötéves terv végére valamennyi járás korszerű lőtérrel gazdagodjon.

single férfi találkozó helyén

A sportlövészet igen fontos a honvédelmi felkészítés szem­pontjából, s a korszerű objek­tumok, a minőségi sport fejlő­dését is segítik. S vajon mi újság a rádiósok­nál? Erről Horváth Géza, a rá­diótechnikai szakág vezetője tájékoztatott. Többtusa — A Pest megyei honvédel­mi nap keretében vasárnap a pusztavacsi repülőtéren lesz a rövidhullámú iránymérő baj­nokság. A rádiós többtusa via­dal június 4—6-án kerül sorra a Börzsönyben, Királyrét tér­ségében. Mint single férfi találkozó helyén elnevezés is mutatja, sok feladatot kell megoldaniuk a részvevőknek; ki forgalmaz több táviratot, a morzejeleket ki női becenevet társkereső, illetve továbbítja a leggyorsabban, a legkevesebb hiba nélkül.

Tájé­kozódási futás, kézigránátdo­bás, valamint kispuskalövészet egészíti a programot.

A több­tusa országos döntője június 15— NB I B férfi. Du­nakeszi Vasutas—Békéscsabai Elő­re Megyei bajnokság. Megyei serdülő­bajnokság. Single férfi találkozó helyén A megyei csapat- bajnokság nyitánya Cegléd, Vas­utas-sporttelep, NB II.

NB III. Északnyugati csoport: Váci Híradás—Répcelak! A serdülő mérkőzések Megyei ifjúsági bajnoki mérkő­zések, 10 órai kezdettel. A Pajtás Kupa megyei leány­döntője Dunaharaszti, 9. Területi fiú csapatbaj­nokság Nagykőrös, Hu­szonkét mérkőzés után az első három együttes egyaránt 30—30 pontot szerzett, csupán a gólkü­lönbség dönti el a sorrendet: 1 Nagykáta, 2.

Űjszilvás, 3. Tápió- szecső. A győztes gólt Szabó Péter szerezte. Göd idei leg­jobb játékával rukkolt ki, 8 perccel a befejezés előtt még ra vezetett, de taktikai fe­gyelmezetlenség miatt kényte­lenek voltak megelégedni a döntetlennel.

Vác, néző. V: Hege­dűs.

single férfi találkozó helyén

G: Kiss, Pintér esből. Göd, néző.

V: Ré­miás. A gödiek jó játékukkal és lelkesedésükkel győzelmet érdemeltek volna. G: Leid- heim, Ballai. A sok jó telje­sítmény közül is kiemelkedik Tóth Mihály játéka. Tel­jesítménybér kollek­tív szerint.

single férfi találkozó helyén

Jelentke­zés: Szentendre—Pan- nóniateleo. Rózsa út 8.

single férfi találkozó helyén

A Pest megyei Ven­déglátóipari Vállalat képesítéssel és gya­korlattal rendelkező üzemeltetési előadókat, hálózati ellenőröket felvesz. Jelentkezés a vállalat személyzeti osztályán. Budapest V. Jelentkezés: Vecsés. Bánkt Lajos mb. Jelentkezés: Budapest V. Munkaügyi csoport.

Férfi illemtan kezdőknek - avagy bunkónak lenni nem menő

Az Országos Érc- és Ásványbányák Dunán­túli Művei Pilisvörös- vár felvételt hirdet a Mű központjában be­töltendő alábbi mun­kakörökre: felsőfokú bányászati végzettség­gel, rpűszaki és terme­lési osztályokra elő­adói munkakör. Nor­matechnológusok: le­hetőleg bányászati is­meretekkel, üzemgaz­dasági osztályra. Geo­lógus: földtani osztály­ra geológusi munka­körbe.