ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatkezelési nyilatkozat
A nyilatkozat alján található Tájékoztatóban foglaltakra figyelemmel, jelen nyilatkozat elolvasásával, és az Ivanics Kft. hírlevelére történő Feliratkozás gomb lenyomásával ezúton önkéntesen, kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a Treasure-Home Kft. (1251 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.), a jelen nyilatkozatnak a Treasure-Home Kft-hez történő beérkezését követően részemre e-mailben ingyenes reklámcélú üzeneteket küldjön. Ezek lehetnek a Treasure-Home Kft. címzett reklám célú üzenetei, küldeményei vagy az Treasure-Home Kft. stratégiai partnerei, általa forgalmazott márkák reklámküldeményei, akciós ajánlatai, programajánlatai.

Kijelentem, hogy a hírlevél feliratkozás során megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át a Treasure-Home Kft. számára, azokért felelősséget vállalok, tudomásul véve, hogy a hamis adatok rögzítése az Treasure-Home Kft. szándékos megtévesztésének minősül. Visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Treasure-Home Kft. saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy az Treasure-Home Kft. reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és elküldése érdekében a vele együttműködő, megbízottjaként eljáró reklámügynökség részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet, azokat más célra nem használhatja.
Tudomással bírok arról, hogy adatkezelési hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni.
Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok az Treasure-Home Kft-től címzett reklámküldeményeket kapni. Tudomásul veszem, hogy a reklámüzenetek lemondását az Treasure-Home Kft. – technikai okok miatt – maximum 30 nap átfutási idővel tudja biztosítani.

Tájékoztató
Ön azért iratkozott fel hírlevelünkre, mert a jövőben szívesen fogadná újdonságainkról szóló anyagainkat, marketing célú üzeneteinket. Tájékoztatjuk, hogy a reklámcélú megkereséshez adott hozzájárulását, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezelési hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, költségmentesen visszavonhatja az adott hírlevél leiratkozás gombja segítségével, ill. az marketing[kukac]ivanics[pont]hu e-mail címre küldött ilyen irányú kérelmével.
A hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak szerinti adatszolgáltatása önkéntes az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban Infotv. – 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak szerint Ön a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy önkéntesen megadott személyes adatait (nevét, e-mail címét) a Treasure-Home Kft. reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait az Treasure-Home Kft. reklámanyagok megküldésével foglalkozó megbízottja részére átadja. Egyebekben a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.
A Reklámtörvény előírásai szerint a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetnünk, így Ön a hírlevélre történő feliratkozással visszavonásig hozzájárul adatainak ezen nyilvántartásban történő feltüntetéséhez is.
Az Adatvédelmi Biztos Irodája reklámcélú adatkezelésünket, illetve a Reklámtörvény szerinti adatnyilvántartás vezetését NAIH-100969/2016 nyilvántartási azonosító számon nyilvántartásba vette.
A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük, és a továbbiakban nem keressük meg Önt ajánlatainkkal.
További kérdése esetén, kérjük írjon az treasure[kötőjel]home[kukac]hotmail[pont]com címre, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeit és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény) Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100963/2016
Az Info. tv. 20. §- a alapján tájékoztatni kívánjuk az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről
Ön kérelmezheti a Treasure-Home Kft-nél, hogy adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
Az Ön kérelmére a Treasure-Home Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Treasure-Home Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A Treasure-Home Kft., amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
Törlés helyett a Treasure-Home Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Treasure-Home Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, Ön kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslati lehetőségek
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag a Treasure-Home Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Treasure-Home Kft-nél, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Treasure-Home Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Treasure-Home Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a Treasure-Home Kft. által a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés:
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

KARBANTARTÁS

UAZ karbantartás. (normál körülmények között történő használat esetén)

Folyamatos extrém terhelés esetén 5.000 km a szerviz intervallum!

Figyelem!

A futómű csavarok rögzítettségét folyamatosan figyelemmel kell követni (1000-1200 Km).

Szükség esetén a csavarok illetve anyák rögzítettségét ráhúzással javítani szükséges!

A nem megfelelő illetve az előírt karbantartások elmaradása esetén előforduló meghibásodások garanciális javítása nem engedélyezett. A megfelelő karbantartások, ellenőrzések elmaradása valamint a szándékos károkozás Garanciavesztéssel jár.

2300-2800 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervo tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése, futómű csavarok, kerék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő

15000 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervó tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése, futómű csavarok
 • motordiagnosztika
 • gumik állapota
 • akkumulátor állapota
 • féltengelyek ellenőrzése
 • csapágyhézagok
 • karosszéria korrózió ellenőrzése
 • lámpák, üveg felületek
 • kerék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő
 • levegőszűrő
 • zsanérok, csuklók, féltengelyek, zárak zsírzás olajozás

30000 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervó tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése, futómű csavarok
 • motordiagnosztika
 • gumik állapota
 • akkumulátor állapota
 • féltengelyek ellenőrzése
 • csapágyhézagok
 • karosszéria korrózió ellenőrzése
 • lámpák, üveg felületek
 • kerék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő
 • levegőszűrő
 • üzemanyag szűrő
 • zsanérok, csuklók, féltengelyek, zárak zsírzás olajozás
 • gyújtógyertyák
 • hidraulika olaj

 

45000 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervó tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése
 • motordiagnosztika
 • gumik állapota
 • akkumulátor állapota
 • féltengelyek ellenőrzése
 • csapágyhézagok
 • karosszéria korrózió ellenőrzése
 • lámpák, üveg felületek
 • kerék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő
 • levegőszűrő
 • üzemanyag szűrő
 • zsanérok, csuklók, féltengelyek, zárak zsírzás olajozás
 • olajtartály szűrő
 • váltó, osztómű és differenciálmű olaj
 • kerékagy zsírzás

 

60000 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervo tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése
 • motordiagnosztika
 • gumik állapota
 • akkumulátor állapota
 • féltengelyek ellenőrzése
 • csapágyhézagok
 • karosszéria korrózió ellenőrzése
 • lámpák, üveg felületek
 • kerék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő
 • levegőszűrő
 • üzemanyag szűrő
 • zsanérok, csuklók, féltengelyek, zárak zsírzás olajozás
 • gyújtógyertyák
 • hidraulika olaj
 • hűtőfolyadék

 

75000 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervo tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése
 • motordiagnosztika
 • gumik állapota
 • akkumulátor állapota
 • féltengelyek ellenőrzése
 • csapágyhézagok
 • karosszéria korrózió ellenőrzése
 • lámpák, üveg felületek
 • kerék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő
 • levegőszűrő
 • zsanérok, csuklók, féltengelyek, zárak zsírzás olajozáshidraulika olaj

 

90000 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervo tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése
 • motordiagnosztika
 • gumik állapota
 • akkumulátor állapota
 • féltengelyek ellenőrzése
 • csapágyhézagok
 • karosszéria korrózió ellenőrzése
 • lámpák, üveg felületek
 • kerék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő
 • levegőszűrő
 • üzemanyag szűrő
 • zsanérok, csuklók, féltengelyek, zárak zsírzás olajozás
 • váltó, osztómű és differenciálmű olaj
 • kerékagy zsírzás
 • gyújtógyertya
 • hidraulika olaj

 

105000 Km

Ellenőrzés:

 • hűtőrendszer, fékrendszer, hűtő-fűtő rendszer, kipufogógáz, kuplung, szervo tartály, folyadékszintek, vákuumos fékrásegítő, csövek, tömlők
 • biztonsági öv feszítő, hajtószíjjak, ventilátor, kipufogócsonk,
 • első-hátsó tengely, gömbcsuklók, váltó, kardán, váltó, motor, kormánycsukló
 • kormány holtjáték, fékek ellenőrzése
 • motordiagnosztika
 • gumik állapota
 • akkumulátor állapota
 • féltengelyek ellenőrzése
 • csapágyhézagok
 • karosszéria korrózió ellenőrzése
 • lámpák, üveg felületek
 • kekék összetartás

Csere:

 • olaj, olajszűrő
 • levegőszűrő
 • zsanérok, csuklók, féltengelyek, zárak zsírzás olajozás

Garancia

Garanciaidő:

• 24 hónap garancia. Maximum 80.000 Km-ig.*

* Extrém* körülmények között használt gépkocsik esetében a garancia időtartama maximum 30.000 Km. Nem hosszabbítható, heti szinten kérjük a kilométer állás leadását.

UAZ Hunter esetében 12 hónap 40.000 Km!

A garancia érvényessége:

A garancia belföldön érvényes, külföldi üdülés ill. hivatalos tartózkodás esetén, egész Európában.

Átruházhatóság:

A garancia a gépjárműre vonatkozik, és eladásnál az új tulajdonosra átszáll.

Költségtérítés:

A garanciális munkadíjakat a gyártó cég munkaidő irányértékei szerint számoljuk el. A garanciális anyagköltségeket a gyártó által ajánlott árak 10%-os kedvezménnyel csökkentett értéke szerint számoljuk el.

A garanciális munkadíj, és az anyagköltség nem halad-hatja meg a gépjármű aktuális értékét.

A garancia igény megtartása:

A vevő köteles a gyártó cég által ajánlott ellenőrzési és karbantartási munkákat elvégeztetni. Ezeket a munkákat minden egyéb márkaszerviz is elvégezheti. Fontos, hogy ezekről a munkákról legyen számla.

A munkákat csak és kizárólag engedéllyel rendelkező autó szerelő műhelyben lehet elvégeztetni!

Egyszerű garanciaintézés:

Garanciális javítás, csak és kizárólag kerekedővel előre egyeztetett, engedéllyel rendelkező szervizben történhet!

Egyéb:

A fentiekre az általános garancia feltételek vonatkoznak. A kereskedő a károkat alapvetően a javítást végző szerelő műhellyel számolja el. Ilyenkor a vevőnek nem kell fizetnie. Ha a vevő előlegezi a költségeket (általában a külföldön történt káreseteknél), akkor a kereskedő a garancia köteles költségeket közvetlenül a vevővel számolja el.

A garancia terjedelme:

 

A garancia minden mechanikus és elektronikus alkatrészre kiterjed, a következő kivételekkel:

 • Gyorsan kopó alkatrészek többek között: tengelycsapágy, kinyomócsapágy, fékező blokk, fékbetétek, fékpofák, féktárcsák, fékdob, fékvezeték, ablaktörlő: lapát, kar, fúvóka és profilgumik; kuplung nyomólap, kuplungtárcsa valamint a kuplung beállítási munkálatai, nyomtáv rudak, nyomtávrúd fejek, kormánylengés csillapítók, futómű rugók, lengőkar csapágy, a futómű gyorsan kopó alkatrészei, mint például a futómű lengéscsillapítója, rugós tagok, futóműgumik, stabilizátorok, futómű beállítás / kimérés (azonban a szintszabályozás igen)
 • olyan alkatrészek amelyeket a karbantartási és ápolási munkálatok során rendszeresen kicserélnek.
 • minden beállítási munkálat, szoftverfrissítés, és visszaállítása kárt okozó alkatrész nélkül, fékek karbantartása.
 • az üzemanyag rendszer szűrői / tömítéssel, az üzemanyag-szállító rendszer tisztítása, vagy beállítása.
 • indító, támogató és hibrid akkumulátor, valamint az elektromos-hajtás akkumulátora (áp./tölt,/csere).
 • a folyadékszintek és olyan üzemi és segédanyagok ellenőrzése, mint üzemanyag, vegyszerek (azonban a klímaberendezés feltöltése garanciális esetben igen), hűtő és fagyálló szerek, hidraulika folyadék, olajok, zsírok és egyéb kenőanyagok, szűrők.
 • hűtő- és fűtővíz tömlők, hidraulika vezetékek, tömlők és tartályok.
 • a kiszolgáló berendezések meghajtószíjai, valamint ezek cseréje, ékszíj, bordásékszíj csere.
 • kipufogórendszer, nem beleértve a katalizátort és /vagy részecskeszűrőt.
 • gépjármű kulcs, távirányító / adó és –vevő, a távirányító elemei, izzók, xenon-izzók, ajtózárak és zárberendezés mechanikus alkatrészei, világítás (LED formájában is), gépjármű kábelezés.
 • gumiabroncsok/kerekek, acél- és alufelnik, dísztárcsa centrírozás.
 • beállítási munkálatok a csomagtartón, toló- és lamellatetőn, kocsitetőn, járműajtókon, motorháztetőn, vízbeázás, nyikorgó és kattogó zajok.
 • csavarok és anyák utánhúzása a teljes gépjárművön, a keret elemein, a karosszéria elemein és a díszítő elemeken, karcolások, lakksérülések, a teljes lakkfelület, külső és belső rozsda, vasalatok, ajtótartó szalagok, kocsitető (cabrio és ponyvatető anyagok), kocsitető üveg, tükrök, fényszóró és fényszóróüveg, gépjármű szélvédők (kivéve ablakfűtés ill. antenna meghibásodások), csomagtartók, csomagtartó burkolat, kocsiülés váz.
 • tűzoltó készülék, elsősegély csomagok, gépjármű szerszámkészlet, gépjármű szerszámkészlet, elakadásjelző háromszög, tartozékok.
 • telefonberendezés és kihangosító berendezés; CD/DVD lemez a navigációs rendszerhez;más gyártók szórakoztató elektronikai eszközei, amelyeket nem a gyártó / importőr, ill. ezek szervizhálózata szállított, még akkor sem ha Ők építették be azokat.
 • próbautak, funkcióellenőrzések.
 • huzatok (bőr/szövet ill. ezek kombinációja), kárpitozás, szigetelő réteg és lábtörlők, műszerfal, tetőkárpit, belső burkolatok (csomagtartó és motortér is), műanyag, bőr-, fa-, felületi anyagok a belső térben, díszítő varratok, teljes belső tér.
 • lakóautó valamint lakókocsi felépítmények, felszerelések (beleérthető az összes lakókocsi és lakóautó felépítmény és beépített alkatrész).
 • mindenféle tömítések és tömítési munkálatok (kivéve szimeringek, tengelytömítő gyűrűk, meghajtótengely- és kormány-gumiharang, szelepszárszimeringek -és a hengerfej tömítés.

*Extrém használat: lápos, iszapos terület, bányaterület, mély homok, sziklás terület.

Azonnali Garanciavesztés: off-road és egyéb versenyeken való részvétel, karbantartás hiánya, nem igazolható anyagok felhasználása, totálkár, üzletszerű személy illetve teherszállítás, bérbeadás esetén, oktatóautókra, szerkezeti átalakítás.

FIGYELEM!

A FOLYAMATOSAN EXTRÉM TERHELÉSNEK KITETT JÁRMŰVEK ESETÉBEN KILOMÉTERTŐL FÜGGETLENÜL, FOKOZOTTAN ÉRVÉNYES, HOGY A KOPÓ, FORGÓ ALKATRÉSZEKRE NEM VONATKOZNAK GARANCIÁLIS FELTÉTELEK! (CSUKLÓK, CSAPÁGYAK, SZILENTEK, SZÍJAK, STB).