TÖRTÉNELEM TÉMAKÖRÖK 5. osztály - PDF Free Download

Ismerje 5. osztály, Felsős vizsgakövetelmények

Olvasás közben képezze helyesen a hangokat. Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit.

Magyar nyelv és irodalom

Tudjon ismerje 5. osztály mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó ismerje 5. osztály szöveget olvasni Tanuljon meg néhány verset, mondókát kívülről utánmondással Tudjon felszabadultan, a szereppel azonosulva szerepeket megformálni Tudjon az adott helyzetnek megfelelően viselkedni spontán és megrendezett szituációkban Fegyelmezetten hallgassa végig mások beszédét és jelezze, ha mondanivalója van Ismerje családi kapcsolatait, a családban elfoglalt helyét, kötelességeit Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben.

Látogasson el az iskolai vagy a helyi könyvtárba. Tudja használni a gyermeklexikont Aktívan vegyen részt közös játékokban, szereplésekben 2.

ismerje 5. osztály

Képes az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatok közvetítésére Tudja a különféle mondatfajtákat helyes beszédlégzéssel felolvasni Versek, mesék felolvasása során törekedik a hallgatósággal való kapcsolattartásra Tud egyszerű szerkezetű meséket, elbeszéléseket reprodukálni Értelmezi a mindennapi kommunikáció szövegeit Képes a földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések és válaszok megfogalmazására Fél oldal terjedelmű ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveg néma olvasása után bizonyítja az olvasott szövegek megértését egyszerűbb feladatok önálló elvégzésével Képes öt-tíz mondatos kb.

Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat Készségszinten alkalmazza, hogy a mondatot nagybetűvel kezdi és a megfelelő írásjellel zárja Jelentés alapján felismeri és megállapítja, megnevezi a szavak szófaját a tanult szófajok körében.

Minimumkövetelmények 5. évfolyam

Helyesírási hibáit, a tanító jelzései, illetve önellenőrzés alapján felismeri, azokat javítja. Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli a j hangot. Tudjon adatokat gyűjteni a könyvtárból. Tudja megnevezni az olvasottak alapján nemzeti múltunk nagy eseményeit. Vegyen részt az iskolai, nemzeti és egyházi ünnepeken Tudja a Szózat két versszakát fejből, tiszteletadással Vegyen részt a közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban Vegyen részt a történetek feldolgozásában, azok megjelenítésében 4.

Ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat Tudja a szavakat csoportosítani jelentésük szerint. Ismerje a tulajdonnevek tanult eseteinek helyesírását. Legyen képes a szótő és a toldalékok felismerésére. Tudjon pontosan keltezést írni.

Tantárgyi minimum követelmények

Tudjon az iskolai könyvtárban könyveket önállóan kikeresni Tudja a tankönyvek tartalomjegyzékét önállóan használni. Tudjon a történelmi időben tájékozódni Aktívan vegyen részt a ritmus- mozgás- és beszédgyakorlatokban, a csoportos, kiscsoportos játékokban csoportos munkaformákban 5. A hang, a szó, a szóelem megkülönböztetése.

A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. Az előző korokban élt emberek, közösségek élet- gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése.

A szó szóelemeinek pontos felismerése: képző, jel, rag. Alapismeretek a hangok képzéséről és tulajdonságairól.

ismerje 5. osztály

Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak felismerése és csoportosítása. Mássalhangzó törvények nevének ismerete és helyes leírása.

Uploaded by

Szólások és közmondások jelentésének értelmezése. Olvasott irodalmi művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Tudjon megnevezni három mesetípust példákkal. Tudjon különbséget tenni népmese és műmese között, mese és monda között. Tudjon felsorolni néhány művet Petőfi Sándortól.

ismerje 5. osztály

Tudjon elkülöníteni szövegekben nagyobb szerkezeti egységeket. Tudja összefoglalni a János vitéz és A Pál utcai fiúk cselekményét, ismerje a főbb szereplőket, tudja jellemezni őket.

TÖRTÉNELEM TÉMAKÖRÖK 5. osztály

Értelmesen és pontosan, tagoltan, megfelelő ritmusban olvasson fel ismerős szövegeket. A nyelvi és nem ismerje 5.

ismerje 5. osztály

osztály jelek helyes használata az élőbeszédben. Tudja szövegben a szavak szófaját felismerni, megnevezni, ismerje a szófajok jellemzőit, helyesírásukat.

Tanítsuk meg a tanulót annak tudatosítására, hogy az ő életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni, megélni és másoknak továbbadni. Szeresse az Egyházat.

Ismerje az alapszófajokat: ige, főnév, melléknév, számnév, igenevek, névmások, határozószók. Tudja a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat és alkalmazásukat.

Tudjon verscímeket sorolni Arany Jánostól.

Account Options

Tudja összefoglalni a Toldi tartalmát, elkészíteni a szerkezeti vázlatát, főbb szereplőket felsorolni és jellemezni. Megismerni az egyszerűbb költői alakzatokat: megszemélyesítést és hasonlatot. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával.

Halifax Útikalauz - 25 tennivaló Halifaxban, Új-Skóciában, Kanadában

Képes az Egri csillagok szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Megvilágítani a regény történelmi hátterét. Ismeri a líra, epika, epizód, regény, ballada, elbeszélő költemény fogalmát, saját szavaival képes ezek meghatározására.

Látták: Átírás 1 Minimumkövetelmények 5. Az ismert szövegeket tudja értelmezni. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, kézművesség, termelés - Képek alapján történelmi források típusainak felismerése. Témakör: Ókori Kelet államai Fogalmak: keresztény időszámítás, Kr.

Megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás. Megismerni partnerekkel a corona az egyszerű mondat részeit és szintagmáit. A mondatokat biztosan felismeri szerkezet, logikai minőség és beszédhelyzet szerint. A megfelelő mondatvégi írásjeleket alkalmazza.

ismerje 5. osztály

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat alkalmazni tudja. Tudja a legalapvetőbb szószerkezeteket felismerni, fajtájukat megnevezni. Képes mondatok elemzésére, egyszerűbb szerkezeti rajz elkészítésére.

Welcome to Scribd!

Képes A kőszívű ember fiai című regény szerkezeti elemeinek elkülönítésére, a fő- és mellékszereplők jellemzésére. Jellemek és érzelmek, gondolatok összefüggéseinek bemutatására.

A történet alapján vázlat készítésére, hosszabb szóbeli előadásra a történelmi kor és a regény cselekményének összefüggéséről. Képes meghatározni a következő fogalmakat: reformkor, romantika, rapszódia, hexameter, elégia. Képes Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany versének értő elemzésére, ismeri ezen költők életének főbb eseményeit, ezeket vázlatba foglalni.

Képes beszámolót, kiselőadást tartani elektronikus forrásból, kézikönyvekből.

Matematika

A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különböző műfajú szövegek kifejező olvasása, elmondása. Tudja az összetett szó alfajtáit, helyesírásukat, nyelvhelyességi tudnivalóit. Példákat keresni szakszövegből és irodalmi szövegből.