AZ ELENCHUS

Egy másik szó a jobb megismerése.

A szóhatártalanítás története 1.

szabad komoly találkozó online ulla kakas ismerős vers

A hőskor A szóhatártalanítás első szakasza a Magyar értelmező kéziszótár 2. Az, hogy a magukat közmagyarnak tekintő szótárak határon túli magyar szókészleti elemeket is tartalmazzanak, egyáltalán nem volt magától értetődő az es években és sokak számára ma sem az ; ezért érdemes röviden áttekinteni az előzményeket is.

Az értelmező kéziszótár határtalanításával őszén Kontra Miklós kezdeményezésére a Magyar Helyszíni találkozón szörfös Akadémia Nyelvtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, Bakró-Nagy Marianne bízta meg a határon túli nagyrégiókban működő magyar nyelvészeket: Erdélyben Péntek Jánost és Szilágyi N.

Sajnos a Vajdaságban Ágoston Mihály ezt a feladatot végül nem vállalta, s mivel a zaklatottá vált esz­ten­dők­ben nem sikerült helyette egy másik szó a jobb megismerése személyt találni, az értelmező kéziszótár egy másik szó a jobb megismerése. Elvek és gyakorlat A munkálatok elején indultak, miután a szótár főszerkesztője, Pusztai Ferenc nyolc irányelvet dol­go­zott ki, melyek alapján a határon túli nyelvészeknek a szótárba javasolt szókészleti elemeket ki kellett volna választaniuk.

A nyolc irányelv közül végül csak hatnak sikerült érvényt szerezni, ugyanis a maradék kettő figyelembevételével pél­dául a magyar nyelv szlovákiai változataiból egyetlen szó vagy szó­kapcsolat sem ke­rül­hetett volna be az értelmező kéziszótárba, elsősorban azért, mert a 2.

A kezdeti purista megfontolások szerencsére később semmilyen szerepet nem játszottak a szóanyag összeállításában. Háttérkutatások A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének az a döntése, hogy az értelmező kéziszótárba határon túli magyar szavakat is bevesznek, ösztönzőleg hatott a kontaktológiai kutatásokra. Szlo­vá­kiá­ban például két nagyobb szabású vizsgálat is végbement a magyar nyelv szlovákiai vál­to­za­tai­ban található szlovák eredetű kölcsönszavak jobb megismerésére.

A szótárazás menete A kutatási eredmények alapján a megbízott munkatársak, betűrend szerint haladva, kidolgozták szócikkjavaslataikat, és azokat megküldték Pusztai Ferencnek, aki ezeket jóváhagyta, módosította vagy elutasította, és beépítette az értelmező kéziszótár szóanyagába vagy önálló szócikként, vagy meglévő szócikkek részeként.

Így állt össze elejére az erdélyi, a szlovákiai és a kárpátalji magyar szavak első jegyzéke. A szlovákiai jegyzéket lásd itta szótár szlovákiai magyar anyagának részletesebb bemutatásáról pedig itt lehet bővebben olvasni. Az egyeztetés hiányának következményei A elejére elkészült erdélyi, szlovákiai és kárpátalji magyar szavak jegyzéke három önálló szójegyzék, ezek sajnálatos módon egymástól teljesen függetlenül jöttek létre, ugyanis az egyes régiókban dolgozó munkatársak nem ismerték egymás szójegyzékeit, így nem is történt köztük semmiféle egyeztetés.

A legtöbb közös szó azonban nem tartalmazza mindhárom régió felségjelzését, ami rendkívül megtévesztő, hiszen valamely régió felségjelzésének megléte azt implikálja, hogy a másik két ht régióban az illető szó nem chilei nő társkereső. Az egyezetés hiánya a stílusminősítést is hátrányosan érinthette, hiszen nem lehetünk benne biztosak, hogy a három régióban a szakemberek vajon pontosan ugyanolyan kritériumok alapján minősítettek-e egy szót mondjuk bizalmas vagy közömbös stílusértékűnek.

Ebből következően ugyanazon szó eltérő stílusminősítéssel való ellátása nem föltétlen jelent eltérő stílusértéket, jelentheti az azonos stílusérték eltérő megítélését is, s hasonlóképpen egy szó azonos stílusminősítéssel való ellátása két vagy három régióban nemcsak azonos stílusértéket jelenthet, hanem az eltérő stílusérték eltérő megítélését is. A munkálatok összehangolatlanságának hátrányos következményeire Szabómihály Gizella is rámutatott a szótár új kiadásáról szóló recenziójában.

Account Options

A kéziszótár új kiadásának megjelenése, a vázolt helyzettel való szembesülés arra ösztönözte a munkában részt vevő kutatókat, hogy a második felében induló újabb szótártani munkálatok összehangoltan történjenek.

De ez már a szóhatártalanításnak egy másik -- egyelőre befejezetlen -- fejezete. Termini A szóhatártalanító kutatási program tényleges megindulása és működése szorosan összefügg az MTA határon túli kutatóállomásainak létrejöttével és tevékenységével; a szótártani kutatások ugyanis beépültek a kutatóállomások közös kutatási tervébe.

nőtlen katolikus találkozó párizsban skandináv menyasszonyok

A Szervezőmunka Ennek jegyében Péntek János, akit a kutatóhálózat tagjai szóvivőjüknek választottak, föl­vette a kapcsolatot az MTA Nyelvtudományi Bizottsága Szótári Munkabizottságávalamely A munkabizottsággal való kapcsolatfelvételen túl Lanstyák István, a Gramma Nyelvi Iroda belső munkatársa fölkereste Tolcsvai Nagy Gábort, A magyar nyelv kézikönyvtára sorozat szerkesztőjét, valamint Kiss Gábort, a Tinta Kiadó igazgatóját.

Tolcsvai Nagy Gábor beleegyezett, hogy az általa szerkesztett szótárakban határon túli magyar szókészleti elemek is legyenek, s a többi kötet is tekintettel legyen a határon túli nyelvváltozatok sajátosságaira.

Kiss Gáborral egy másik szó a jobb megismerése sikerült megegyezni abban, hogy a vezetése alatt készülő Képes diákszótárba határon túli magyar szavak, szókapcsolatok, szójelentések stb. Ez a próbálkozás is sikerrel járt: Prószéky Gáborral is sikerült megegyezni abban, hogy a Microsoft Office szövegszerkesztő programjaihoz készített magyar helyesírás-ellenőrző soron következő verziója a határon túli magyar nyelvváltozatok sajátos elemeit is helyesként fogja fölismerni nemcsak azokat, amelyeket az értelmező kéziszótár átdolgozott kiadása is tartalmazamennyiben az irodák munkatársai összeállítják az ehhez szükséges szójegyzékeket.

A gyakorlati munka megindulása Az elvi megegyezés után azonnal megindult a gyakorlati munka is. Szintén még ban létrejött az együttműködés a kutatóhálózat és Eőry Vilma, a Képes diákszótár főszerkesztője között; ennek nyomán ben megszületett a Képes diákszótárba szánt szavak jegyzéke is.

Ugyancsak ben készültek el azok a szójegyzékek, amelyek lehetővé teszik majd a Microsoft Office helyesírás-ellenőrzőjének határtalanítását. A kisrégiók csatlakozása A munka őszén csak az ún. A nagyrégiókra való szorítkozásnak a hátterében nem annyira elvi megfontolások álltak, hanem az a tény, hogy csupán ezekben az országokban működtek az MTA-nak kutatóállomásai.

A kisrégiók munkatársai őszén létrehozták az alsóőri székhelyű Imre Samu Nyelvi Intézetetamely az MTA-kutatóállomások hiányát próbálja a kisrégiók számára pótolni. A munkatársi kör bővülése őszén a ht-lista gondozásába bekapcsolódott egy nem nyelvész munkatárs, Kitlei Ibolya fordító és tolmács, akinek eredetileg a ht-lista tipográfiai és helyesírási gondozása volt a feladata, azaz a tipográfiai következetlenségek, elírások és esetleges helyesírási hibák korrigálása, ám az azóta eltelt időszakban számos más feladatban is részt vett, az egyes címszók jelentésének pontosításától és differenciálásától kezdve, új lehetséges címszók gyűjtésén keresztül példamondatok gyűjtéséig mind a hét régió számára.

Találatok (SZO%) | Arcanum Digitális Tudománytár

Attila Intézet egyik munkatársa, aki nyelvészeti programozással és az iroda informatikai problémáinak megoldásával foglakozott, ill. Ami a világhálón való puszta elérhetőségnél is fontosabb: a Termini szótár lehetővé tette a szóanyag újszerű fejlesztését.

Ebben a szerző a magyar és a lapp nyelv rokonságát olyan szavak segítségével kívánja igazolni, amelyek mindkét nép nyelvében közösek és ősiek. Mindazok, akik különféle nyelvek rokonságát óhajtják bebizonyítani, úgy szoktak eljárni — mondja Sajnovics —, hogy közzétesznek egy jegyzéket a rokonnak tartott nyelvek közös szavairól. Ezt neki is meg kell tennie, ámde mielőtt e feladathoz fogna, előrebocsát néhány tudnivalót.

Korábban a régiós munkatársak minden egyes módosítási javaslatot meg kellett írjanak a koordinátornak, aki azt egymaga vitte be a szójegyzékbe. Ha ugyanis mindenki a saját szójegyzékét fejlesztette volna, pillanatok alatt egy egységes jegyzék helyett hét egymástól eltérő, s idő múltával egyre jobban eltérő szógyűjtemény jött volna létre.

Ez a veszély a Termini szótár létrejöttével megszűnt: lehetővé vált, hogy a hét különböző országban élő munkatársak -- ki-ki a maga helyén -- módosíthassák ugyanazt az egységes adatbázist. A szójegyzék átalakulása adatbázissá A Termini szótár létrejöttével a ht-lista egyre inkább elveszíti szójegyzék, ill.

  1. Когда миновала, казалось, целая вечность, она услышала шум над головой.
  2. И неловко обнял Эпонину.
  3. Выходит, ты не видала ее с тех пор, как я оказалась за стенами - Нет .
  4. Személyes adatok ismerkedés
  5. Я вовсе не претендую на то, что мне заранее известны ответы, - проговорил Ричард.

Ilyenek például a címszó alaki felépítésére, a kölcsönszó típusára, az adott szó szakirodalmi feldolgozására utaló bibliográfiai adatok melyeknek az adatbázisba való beépítése azonban még a jövő feladatai közé tartozik. Az adatbázis jelleget még inkább erősíti a példamondatok feltűnően nagy száma azokban az esetekben, amikor egyáltalán vannak nagyobb számban beépíthető példamondatok.

Ezek nem csupán az egyes jelentések és jelentésárnyalatok illusztrálására szolgálnak, mint a szótárak példamondatai, hanem a szavak tényleges használatát dokumentálják, s nagy számuknál fogva alkalmasak arra, hogy egy másik szó a jobb megismerése új jelentésekre és jelentésárnyalatokra derüljön fény, ill.

A példamondatok differenciált megjelölése nagyban hozzájárul a közölt adatok helyes értelmezéséhez. Interaktivitás A Termini szótár felkerülése a világhálóra lehetővé tette azt, hogy a Termini weboldalának látogatói is észrevételezhessék a meglévő szócikkeket, újakat javasolhassanak, ill.

Bár ez az adatbázis történetében egészen új fejlemény, mégis elmondható, hogy már most vannak az adatbázisban olyan szócikkek, ill. A ht-adatbázis forrásai A ht-adatbázis azon a szócikket tartalmazó jegyzéken -- az ún. Ez a magyarázata annak, hogy az egyetlen hét étkezési terv csak olyan szavakat és szókapcsolatokat foglal magába, amelyeknek legalább egyik eleme idegen szó vagy betűszó.

A tervek közt szerepel a szójegyzék kibővítése olyan ht corona nők megismerni, amelyek nem tartalmaznak idegen elemet. Az Idegen szavak szótára számára összeállított és a szótár szerzőjének, Tolcsvai Nagy Gábornak rendelkezésére bocsátott szójegyzék, a ht-lista a hét régió saját szójegyzékeinek összeolvasztásával keletkezett júniusában.

AZ ELENCHUS | A múlt magyar tudósai | Kézikönyvtár

Eddig az időpontig az egyes régiók munkatársai saját szólistájukon azaz külön Er-listán, Fv-listán, Va-listán stb. Az erdélyi, a felvidéki és a kárpátalji szójegyzék gerincét a Magyar értelmező kéziszótár 2. A többi régióban előzmények nélkül, a három nagyrégió jegyzékeit mintául véve hozták létre saját szógyűjteményeiket az adott régiók munkatársai: a vajdaságit Papp György, Tóth Hajnalka és Varga Tünde, a muravidékit Kolláth Anna, az őrvidékit pedig Szoták Szilvia.

Legkésőbb a horvátországi lista keletkezett, amely elsősorban a vajdaságira, másodsorban a muravidékire épült, de tekintettel volt a többi régió adataira is; elefántcsontpart társkereső oldalak lista kidolgozásában C'urkovic'-Major Franciska, Lanstyák István és Žagar-Szentesi Orsolya vettek részt. Jelenleg az erdélyi vonatkozású szavak gyűjtéséért és feldolgozásáért Benő Attila, a felvidékiekért Lanstyák István, a vajdaságiakért Varga Tünde, a kárpátaljiakért Hires Kornélia, a horvátországiakért Žagar-Szentesi Orsolya, a muravidékiekért Kolláth Egy másik szó a jobb megismerése, az őrvidékiekért pedig Szoták Szilvia a felelős.

Mindegyik régióban sikerült a háttérkutatásba, az adatok gyűjtésébe és feldolgozásába más munkatársakat is bevonni, a nagyrégiókban pedig a munkálatokat figyelemmel kísérik az ott működő kutatóállomások vezetői, Péntek János, Szabómihály Gizella és Csernicskó István is; a Vajdaságban Láncz Irén tölt be mindinkább ilyen szerepet.

Termini Kutatóhálózat

A szóhatártalanítás történetéről és a magyar nyelv ht szavairól szóló publikációk Benő Attila Köznyelvi magyar szavak jelentésbővülése az erdélyi magyar nyelvváltozatban.

Maticsák Sándor szerk. Debrecen--Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Beregszászi Anikó--Csernicskó István Magyar értelmező kéziszótár: majdnem minden magyar szótára. Beregszászi Anikó--Csernicskó István, …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, Ungvár: PoliPrint. Beregszászi Anikó Kárpátaljai szavak a Magyar Értelmező Kéziszótárban?

Csernicskó István Kárpátaljai szójegyzék. Kolláth Anna a. Fejezetek a kisebbségi magyar nyelv összehasonlító vizsgálatából. Határtalanítás: előzmények és eredmények -- szándék és megvalósulás Magyar Tudomány 50, Kolláth Anna b. Első fejezet a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatából. Határtalanítás: előzmények és eredmények -- szándék és megvalósulás. Lanstyák István--Menyhárt József szerk. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. Kolláth, Anna Magyarul a Muravidéken. Maribor: ZORA Jezikovna izbira, dvojezični pouk in prestiž madžarskega jezika v Prekmurju : vplivi detrianonizacije na kontaktne različice madžarskega jezika.

Hladnik, Miran szerk. Vloga meje : madžarsko-slovenska razmerja, slovenistika na sosednjih univerzah, zahodnoslovanski študiji, izbor šolskega berila, humanistika in družboslovje v Pomurju, Zbornik Slavističnega društva Slovenije, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Detrianonizacija madžarskega jezika - kezdődő kapcsolat in možnosti v tretjem tisočletju v osrčju Evrope. Jezik in slovstvo Tisk.

sajnálom srácok papa azt mondja, nem dátumokat íj kép helyszíni találkozót 1. ülése

Kolláth Anna Határtalanítás : fejezetek a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatából. Beszámoló a határon túli magyarnyelvi kutatóműhelyek virtuális hálózatának határtalanító szótárprogramjáról.

Lexikográfiai füzetek 3, Akkor hogyan is beszélünk?

biztonságos online társkereső az ügyfelek a szabadidős tevékenységek

A ht adatbázis muravidéki elemei és használati gyakoriságuk. Muravidéki magyar nyelv és nyelvhasználat. Ruda Gábor szerk. Kisebbségek és népcsoportok Európája. Kolláth Anna. Büszkeség vagy balítélet? Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Debrecen, Nyelv, nemzet, identitás : nyelvészeti előadásai.

Debrecen; Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, társkereső oldal gyerekeknek. A magyar stan­dard szlovákiai vál­to­za­tá­nak szókincséről. Lanstyák István és Szabómihály Gizella szerk.

Lanstyák István Types of Loanwords in the Varieties of Hungarian in Slovakia. Philologia Fenno-Ugrica Borbély Anna szerk.

Lanstyák, István Slovakizmy v novom vydaní výkladového slovníka mad arského jazy­ka. On­dre­­jo­vič, Slavo-Považaj, Matej szerk.

Na počesť Kláry Bu­zás­sy­ovej, Bra­tislava: Veda. A Magyar értelmező kéziszótár új kiadása és a magyar nyelv szlovákiai változatainak szó­­­kin­cse. A Magyar értelmező kéziszótár a nyelvhelyesség fogságában. Szlovákiai magyar vonatkozású szócikkek a Magyar értelmező kéziszótár átdolgozott kiadásában.