Társkereső north messenger regiszter. BUÉK avagy Szerény ajándék karácsonyra

(PDF) Patricia Wallace Az internet pszichologiaja | Elefánt Celebes - uj-uaz.hu

Az internetes csoportok ereje 6. Frusztráció és agresszió A világváró Az utolsó csepp a pohárban Megtorlás Szubjektív benyomások: mikor személyeskedő egy vita? A személyeskedő viták laboratóriumi és terepvizsgálata Rosszallások Túlzott visszavágás Névtelenség és fizikai távolság A [email protected]!!! Agresszió: internetstílus 7. A pornográfia pszichológiai oldala Agresszív és erőszakos pornográfia Az internet nézőpontjából A személyazonosság ellenőrzése Mennyire kell aggódnunk?

A probléma megnevezése: függőség? Túlzott használat? Saját vágyak kielégítése? Hozzánk hasonlók Segítségkérés a hálón Az internet támogató hálózata Megbélyegzett csoportok támogatása Hogyan segíthetek? Alkalmazkodás a férfitöbbséghez Sztereotípiák és észlelés A nemek közti háború új csatatere Csak női és csak férfi csoportok Nemi azonosítók a játékokban A nők számára ellenséges világ Az online zaklatás és fenyegetés jogi oldala A Mr.

Balfék-ügy Nemi témák a vadnyugaton 10 Az internet pszichológiai kontextusban Az internet szinte a teljes ismeretlenségből tört be az életünkbe.

Patricia Wallace. Pszichológia Sorozatszerkesztő Pléh Csaba - PDF Free Download

Az akadémikusok és a kutatók egykor misztikus kommunikációs eszköze ma már szinte bármilyen emberi tevékenységet támogat a vásárlástól a szexig, a kutatástól a lázadásig. Segítségével kap­ csolatot tartunk barátokkal és munkatársakkal, üzletet kötünk, kutatómunkát végzünk, információt cserélünk, idegenekkel ta­ lálkozunk, összeesküvést szövünk vagy akár - amint épp nemré­ giben hallottam - állatokkal beszélgetünk. Koko, a hegyi gorilla, aki Penny Petersontól már több mint húsz éve megtanulta az amerikai jelnyelvet, élő internetes csevegésben vett részt.

A cse­ vegőszobába a világ minden részéről bejelentkeztek emberek, hogy megtudakolják Kokó nézeteit az anyaságról, a háziállatok­ ról, kedvenc ételeiről, a barátságról, a szerelemről és a jövőről. Koko nem volt a legvirágosabb hangulatban, épp összezördült Ndume-mal, a párjával, s megosztva a sokadalommal bosszúsá­ gát, gúnyosan toalettnek titulálta Ndume-ot, ami Koko számára 1 azt jelenti: rossz.

Az internet robbanásszerű elterjedése olyan gyorsan történt, hogy időnk sem volt kissé távolabbról szemügyre venni ezt az új környezetet, holott jelentős hatással lehet viselkedésünkre.

Az internet olyan hely, ahol mi, emberek időnként meglehetősen furcsán cselekszünk és lépünk kapcsolatba másokkal. Hatása néha igen pozitívnak látszik, míg máskor olyasmit művelünk 1 internetes csevegés Kokoval, a gorillával. A csevegést az America Online-on tartották a Föld Napja tiszteletére, Patterson volt a fordító, és egy segítő billentyűzte be Koko megjegyzéseit. Ugyanakkor az internet olyan környezet, amelyet felhasz­ nálóként befolyásolhatunk és alakíthatunk - társkereső társkereső north messenger regiszter messenger regiszter, ha tuda­ tában vagyunk, hogy szemléletünket és viselkedésünket hogyan és miért változtathatja meg.

Ha még nem merészkedtünk volna fel az internetre, az újságok címsorai alapján azt gondolhatnánk, hogy a világháló pszichésen beteg emberekkel van tele, akiknek bizarr ötleteik és megkérdő­ jelezhető késztetéseik vannak, s annak, aki normális, jobb lesz óvatosnak lennie. Bár azt gondolhatjuk magunkról, hogy jószívűek, hidegfejűek, önérvényesítők vagy épp bőkezűek va­ gyunk, mégis rendszeresen alulbecsüljük a helyzet viselkedé­ sünkre gyakorolt hatását.

társkereső north messenger regiszter

Olyanok, aki magukat a lehető legjózanabbnak tartják, bizonyos helyzetekben elveszítik hidegvérüket. Egyes, egyébként kedves és udvarias emberek a vita hevében erő­ szakosan nekironthatnak a másiknak. A pszichológiai kutatások emlékeztetnek arra, hogy a környezet befolyásolhatja - és való­ ban befolyásolja is -viselkedésünket.

Bizonyos körülmények kö­ zött szinte mindenki tesz olyasmit, amit nem gondolna magára jellemzőnek. A változó emberi környezetben, az internet viszonylag új do­ log, és sokat megtudhatunk a hatásairól, ha közelebbről vesszük szemügyre a történések lélektani oldalát. Az online viselkedéssel kapcsolatos kutatások még nem gyakoriak, bár ez a terület sok tudományág művelőinek felkelti a figyelmét. Mindamellett nem kell teljesen elölről kezdenünk a dolgot: sok mindent tudunk a viselkedésünket más helyzetekben befolyásoló tényezőkről, s ezek alapján ésszerű párhuzamokat vonhatunk.

Amikor például egy különben nyugodt vitacsoportban kitör a személyeskedés, az agresszió, a pszichológiai kutatások hosszú történetéhez fordul­ hatunk, hogy jobban megértsük, mi miért történik.

Newsletter

Amikor pe­ dig egy csevegőszobában kialakuló szerelmi történetről hallunk, a párkapcsolatok vizsgálatához folyamodhatunk, hogy megértsük, miért mámorítóak az ilyen viszonyok.

Az internet pszichológiájának 2. Ezek a folyamatok másként alakulnak a kibertérben, hi­ szen a benyomáskeltésre és -szerzésre használt jelzések eléggé különböznek a való életben alkalmazottaktól. E könyvben a való élet kifejezést akkor használom, amikor nem a háló eseményeiről beszélek.

A környe­ zet ugyanis megengedi, hogy lényegbevágó változtatásokat hajt­ hatunk végre személyiségünkön - beleértve nemünk vagy korunk megváltoztatását.

Társkereső hirdetések igazából

A következő két fejezet az interneten tapasztalható csoportdi­ namikát veszi szemügyre, s megmutatja, hogy a csoportokkal kapcsolatos pszichológiai jelenségek sokszor másként zajlanak online helyzetekben. A példák közt megtaláljuk majd a konformitást, a csoportpolarizációt, az ötletbörzét, a csoportkonfliktu­ sokat és a csoportok együttműködését.

Ezek a vizsgálatok külö­ nösen fontosak, hiszen egyre inkább szaporodnak az online mun­ kacsoportok, s azt feltételezzük, hogy ezek hatékonyabbak lesz­ nek, mint valóságos megfelelőik. Az online viselkedést vizsgáló kutatók számára az első megle­ petést az jelentette, hogy az emberek időnként gátlástalanná vál­ nak s könnyebben haragra gerjednek a másokkal való interakciók során.

A Könyv - Rockerek.hu

Szintén meglepő, hogy az internetes környezet a baráti és szerel­ mi kapcsolatokat is nagymértékben elősegíti, talán ugyanezen okokból kifolyólag. A kormányzat törekvése az internetes tartalmak - különösen a pornográfia - szabályozására az internet használóinak komoly el­ lenállásába ütközött.

társkereső north messenger regiszter

Meg­ vizsgáljuk, a környezet egyes jellegzetességei miért olyan kényszerítő erejűek lélektani értelemben, hogy egyesek szinte képte15 lenek kilépni ebből a világból.

Az előzetes kutatások azt jelzik, hogy az intenzívebb internethasználat összefügg a magányosság­ gal és a depresszióval, továbbá a családon belüli kommunikáció és a társas bevonódás csökkenésével.

Ezek a jelek arra figyelmeztet­ nek, hogy a jóból is megárt a sok, különösen amikor azon igyek­ szünk, hogy minden otthont, osztálytermet és céget a hálózatra kapcsoljunk. Az internetet sok olyan ember is használja, aki komoly időt fordít mások megsegítésére. Az internet különösen alkalmas környezet bizonyos segítő csoportok számára, például olyan sze­ mélyek esetében, akiket a társadalom megbélyegzett, vagy akik társkereső north messenger regiszter osztják meg problémáikat tágabb környezetükkel, akár saját családjukkal is.

társkereső north messenger regiszter

Bensőségesen beszélgethetnek figyelmes partnereikkel, s megoszthatják gondjaikat anélkül, hogy tartani­ uk kellene rosszallásuktól.

Bár az internet demográfiája gyorsan változik, kezdetben a környezet túlnyomóan férfiakból állt. Ez rányomta bélyegét az internetre, s ennek megfelelően a A nők számára az internet egyes zugai ellenséges helyek lehet­ nek, s még eltarthat egy ideig, amíg ez megváltozik.

Népszerű bejegyzések

Egyszerű asszony társkereső a Ez nem televízió, vagyis nem olyan technológia, amelyre pusztán passzív fogyasztói szokások­ kal vagy alkalmi rajongói levelekkel hathatunk. Az online viselke­ dést befolyásoló pszichológiai jelenségek ismeretére támaszkod­ va kifejleszthetünk olyan társkereső north messenger regiszter, amely alakíthatja saját visel­ kedésünket, és hatással lehet másokra is, akikkel a hálón kapcso­ latra lépünk.

Ebben a fejezetben elővesszük a kristálygömböt is, és megpróbáljuk megjósolni az interneten megjelenő új techno­ lógiák pszichológiai hatását. Az online viselkedés vizsgálatát nagyban nehezíti az a tény, hogy az online szó pszichológiai szempontból számos dolgot je­ lenthet.

Bár a számítógép és a billentyűzet általában közvetítő­ ként közrejátszik online élményünkben, mégis számos módon fe­ dezhetjük társkereső north messenger regiszter az internetet, mutathatjuk be magunkat, és léphe­ tünk kapcsolatba másokkal. Az élmények sokszínűsége miatt 16 szükségünk van hossz egységek találkozik különleges felosztásra, amely az ismert virtuá­ lis világot úgy bontja körülhatárolt terekre, hogy a pszichológiai szempontból hasonló tulajdonságú eszközök egy csoportba ke­ rüljenek.

Ez a felosztás inkább az internet viselkedésünket befo­ lyásoló sajátosságain alapul, semmint a technológiai jellegzetes­ ségeken. Az internet környezetei Az internet nem egyetlen, hanem többfajta környezet. Bár nagy az átfedés a környezettípusok között, sőt azokon belül is külön­ bözőváltozatok léteznek, néhány alapvető jellegzetességben még­ is különböznek, amelyek a használat során befolyásolják viselke­ désünket. Bár a ka­ talógusrendszer hagy némi kívánnivalót maga után, és az inter­ nethasználók keserűen panaszkodnak a navigációs problémákra, többségük mégis azt mondja, hogy legalább az esetek felében megtalálja, amit keresett.

Ez talán azért is lehetséges, mert tud­ ják, hová akarnak eljutni, és bölcsen leírták vagy felvették a ked­ vencek közé a címet, hiszen egy egyszerű kulcsszavas keresés ta­ lálatok százait vagy ezreit adhatja. A találgatás szintén frusztráló lehet. Az USA elnöke például nem lenne túlzottan boldog, ha azt hallaná, hogy egy szörfölő, aki a www. Az internet egy másik komoly pszichológiai jellegzetessége, hogy a web mindenkinek nagyon olcsón kínál olyan szolgáltatásokat, amelyekkel bárki megjelentetheti műveit.

Az elektronikus levelezés e-mail alapvetően társkereső rheine környe­ zetté vált a hálóhasználók számára, akik mostanra úgy gondolják, hogy a webbel együtt ezek a kötelező technológiák. Sokan ennek segítségével kommunikálnak barátokkal, a családdal, üzleti part­ nerekkel. Széles körben elterjedt a főiskolákon, az egyetemeken, a kormányzati szerveknél, cégeknél és az otthonokban. Néhány éve a névjegykártyákon is feltünedeznek az e-mailcímek, és ez a gyakorlat ma már általánosnak mondható.

társkereső north messenger regiszter

Bár kevés általános és középiskolában kell fizetni az e-mail-elérésért a diákoknak, sok- geteg különböző célra használják őket. Távoktatásban tanító ta­ nárok például néha egy csevegőszobában tartják meg virtuális fo­ gadóórájukat olyan, földrajzilag egymástól távol élő diákjaik szá­ mára, akik személyesen soha nem tudnának megjelenni.

Bár né­ melyik szoba csak rövid ideig van nyitva, majd ezután gyorsan el is tűnik, nagyon sok csevegőszoba éveken át létezik. A beszélge­ tés a nap 24 órájában, az év napján keresztül folyik, s a kislemez danne hegy is­ mert beceneveket viselő törzsvendégek gyakran látogatják eze­ ket a helyeket. Az America Online az előfizetők számára elérhető csevegőszo­ bák paradicsoma.

A megfelelő programmal minden internethasz­ náló elérheti azokat a gépeket is, amelyek a világméretű Internet Relay Chatet egyfajta internetes csevegő vagy IRC-t működte­ tik.

Ideiglenesen le vagy tiltva

A nap bármely órájában szobák ezrei vannak nyitva olyan neveken, mint forrófürdő, csevegőzóna, brazil, francia vagy kiberszex, és a világ bármely részéről csatlakozni lehet hozzájuk. Némelyikben sok százan töltik idejüket, míg más szobák csen­ des, lakályos helyek mindössze néhány látogatóval.

Az ember egyszerre több ablakot is megnyithat, és különböző beszélgeté­ sekhez csatlakozhat, ha tud egy időben többfelé figyelni. A felhasználókat általában társkereső north messenger regiszter hív­ ják a környezet játékeredete miatt.