Internationale Arbeit

Egységes párt szilveszter bonn

Somogyi Néplap, A történelemben pápa most másodízben adott ilyen nyilatkozatot. Két évvel ez­előtt szintén VI. Pál pápa vol: egységes párt szilveszter bonn, aki a milánói Corriere del­la Sera számára nyilatkozott. Egész oldalas nyilatkozatá­nak első részében a pápa a békére nevelés, kérdéseivel foglalkozik és hangsúlyozta hogy nem szabad a gyermekek kezébe háborús játékokat, já­tékfegyvereket adni, hanem a háború és az erőszak ellen kell őket nevelni. A lehetőségekhez képest az egyes országoknak katonai szolgálat helyett pol­gári szolgálatra kellene behív­niuk a fiatalokat, felszólítva őket építő szellemű, és a tár­sadalmi szolidaritást szolgáié tevékenységre.

Nyilatkozatában a pápa helyteleníti, hogy a televízió ökölvívó-mérkőzéseket egységes párt szilveszter bonn, mivel ez durvaságra neve­li a fiatalságot. Ami a fiatalok lázadó szellemét illeti, ez nem a béke ellen irányul, hanem az őszinteség és az igazságos­ság iránti vágyból fakad. El­ismeréssel szólott a katolikus egyházfő az olasz fiatalok és más országok fiatalsága által a nagy természeti katasztrófák idején tanúsított magatartásá­ról. Megemlékezett VI. Pál az Apollo—8 Hold körüli repülé­séről és újból kifejezésre jut­tatta eltökéltségét, hogy tovább harcol a békéért.

  • Somogyi Néplap, január ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Csongrád Megyei Hírlap,

Megelégedéssel szólt a pápa a különböző keresztény vallá­sok fokozatos közeledéséről, majd a világibéke elősegítésér: két javaslatot tett: fokozat» san korlátozzák a fegyverke­zést, s fejlesszék a harmadik világ országaival folytatott ke­reskedelmet. MTI Az Olasz Kommunista Párt a parlament rendkívüli ülésszakának összehívását követeli Az Olasz Kommunista Párt Politikai Bizottsága szerdán este kiadott nyilatkozatában követeli, hogy a parlamentet hívják össze rendkívüli ülés­szakra annak a kommunista javaslatnak a megvitatására, amely szerint az olasz rend­őrök a jövőben ne viseljenek egységes párt szilveszter bonn szolgálat közben.

A javaslatot azután nyújtották be, hogy szilveszter este tün­tető diákokkal lezajlott össze­csapás során Viareggióban egy 17 éves diákot a rendőrök go­lyói súlyosan megsebesítettek és több más diák is megsérült. A rendőrség cáfolta, hogy a diák a rendőrök golyóitól sé­rült volna meg. Ugyanakkor azonban egy rend örezredes kommunista képviselők előtt elismerte, hogy a karhatalom fegyverét használta.

A rendőr­ség fegyverhasználata különö­sen súlyosan esik latba, mivel a fiatalok tüntetését előre be­jelentették és így a rendőrök nem hivatkozhatnak arra, hogy váratlan tömegmozdulás hatá­sára használták fegyverüket. A viareggiói incidens miatt szerdán számos tiltakozó tün­tetés zajlott le Viareggióban és Pisában. A Proletár Egység Olasz Szocialista Pártja PSIUP' képviselőházi és szenátusi cso­portja — csatlakozva az Olasz Komunista Párt követeléséhez — szintén nyilatkozatban kö­vetelte a parlament, illetve a szenátus rendkívüli ülésének összehívását a viareggiói véres események megvitatására.

Biafra tovább harcol Ojukum alezredes, a szaka- dár Biafra vezetője újévi üze­netében kijelentette, hog; Biafra mindaddig harcol, ami; létét veszély fenyegeti.

lübeck news ismerkedés

Az al­ezredes bejelentette: Biafra kész alávetni magát egy nép­szavazásnak, amennyiben az: semleges erők ellenőrzik. A biafrai vezető tűzszünetet és feltételek nélküli tárgyaláso kát javasolt.

Mint ismeretes Gowon tábornok, a lagjosi szö­vetségi kormány vezetője min­den tárgyalás feltételének tart­ja, hogy az alkotmányellene­sen elszakadt és magát Biaf- rának nevező keleti tartomány mondjon le függetlenségéről.

  1. Publikationen Land
  2. Роберт был обрадован.
  3. 70 éves társkereső
  4. Ричард постоянно напоминал им, что рассчитывает получить рюкзак и ждет встречи с Накамурой.
  5. Так хорошо жить, тем более вместе с .

MTI A Biztonsági Tanács elítélte Izraelt A Biztonsági Tanács szil­veszter éjjelén egyhangúlag elfogadott határozatban ítélte el Izraelnek a bejrúti nemzet­közi repülőtér ellen végrehaj­tott katonai akcióját. A hatá­rozat szerzői súlyos aggodal­muknak adnak hangot amiatt, hogy Izrael újabb agresszív cselekménye még inkább ki­élezte a közel-keleti feszültsé­get.

egy nő nézett rám

Hasonlóképpen aggodal­mukat fejezik ki a polgári lé­giforgalom zavartalanságát fe nyegető megnövekedett- ve­szély miatt. Az egyhangúlag elfogadod határozat arra is rámutatott hogy Libanonnak joga van »megfelelő kártérítésre az iz­raeli fegyveres erők támadásá­val okozott károkért«, s fi­gyelmeztette Izraelt, hogy »ha az ilyenfajta cselekmények megismétlődnek, úgy a tanács fontolóra veszi további lépé­sek megtételét annak érdeké­ben, hogy érvényt egységes párt szilveszter bonn határozatainak«.

Malik, a Szovjetunió képvi­selője beszédet mondott a ta­nács ülésén.

Csongrád Megyei Hírlap, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

Mint a szovjet ENSZ-delegá- tus a továbbiakban hangoztat ta, a Biztonsági Tanács egyes tagjai — különösképpen né­hány állandó tagja — sajnos csak szavakban ítélték el a Libanon ellen végrehajtott iz­raeli támadást, egyidejűle0 azonban nem nyilvánítottá' sem óhajukat, sem szándéku­kat, hogy a szavak után a tet­tek mezejére lépjenek­A határozat azért magán vi­seli a kompromisszum bélye­gét — fűzte hozzá Malik. A Fi­garó azt írja, hogy a TU— próbaút ja a szovjet repülő- gépipar fejlődésének új sza­kaszát nyitja meg.

LONDON A londoni Times a hangse­bességnél kétszer gyorsabb szovjet utasszállító gépről azt írja, hogy ezen a területen a Szovjetunió nemcsak Angliát és Franciaországot, hanem az Egyesült Államokat is maga mögé utasította. MTI Robbanás a Répcelak! Szénsavtermelő Vállalatnál Csütörtökön a kora délutáni órákban a Bépcelaki Szénsavter­melő Vállalatnál két szénsavtar­tály felrobbant.

A robbanás követ­keztében nyolc személy életét vesz­tette, tíz személy súlyos, 17 köny- nyű sérülést szenvedett. A mentők valamennyi sérültet kórházba szál­lították. A robbanás következtében jelen­tős anyagi kár keletkezett.

A sze­rencsétlenség körülményeinek vizs­gálatát a rendőrség szakértők be­vonásával megkezdte. A főbb tár cák megoszlása a következő: O. Cernik, a kormány elnöke, O. Colotka, S. Faltain, F. Ha- mouz és V. Vales, a kormány elnökhelyettesei.

Somogyi Néplap, 1969. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

Dzur ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter, J- Marko külügymi­niszter, J. Pelnar belügymi­niszter, J. Tabacek külkeres­kedelmi miniszter, K. Bodia íiniszter, a Csehszlovák Tu­dományos Akadémia levelező tagja, a mezőgazdasági és élel­mezésügyi bizottság elnöke, J- Havelka miniszter, a sajtó- és tájékoztatási bizottság elnöke, V. Pleskot külügyi államtitkár. A csehszlovák kormány had­ügyi-államtitkárát későbbi idő­pontban nevezik ki.

A csehszlovák föderáció első napja Szerda, A cseh és szlovák nemzet ezentúl párhuzamos életet él, mindegyikük külön- külön ura sorsának bizonyos területeken. Mindkét nemzet közös érdekből szuverenitása és hatásköre egy részét a kö­zös szövetségi államra ruház­za át.

  • Csongrád Megyei Hírlap, január ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Чуть-чуть, - ответила девушка, слегка смущенная вниманием.

A szövetségi állam, amely­nek megismerni dortmund emberek közös államfő áll, to­vábbra is igen erős marad és számos lényeges szektor hoz­zátartozik teljes egészében külügy, hadügymások pe­dig, mint például a belügy, a tervezés, a pénzügyek, a kül­kereskedelem és a munika- ügyek részlegesein tartoznak a szövetségi állam hatáskörébe. Magyar és szovjet államférfiak üdvözlete Cernikhez és Jan Markához Fock Jenő, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke táviratban üdvö­zölte Oldrich Cemiket a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság szövetségi kormánya meg­alakulása és annak miniszter- elnökévé történt kinevezése al­kalmából.

Péter János, a Magyar Nép- köztársaság külügyminisztere ugyancsak táviratban köszön­tötte Jan Markót a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság külügyminiszterévé történt ki­nevezése alkalmábóL Megalakult a Szlovák A csehszlovák föderációról szóló törvénynek megfelelően A központi ünnepségek a csehszlovák állami és szlovák nemzeti zászlókkal feldíszített nozspnyi várban zajlottak le Pontosan éjfélkor felhangzott a csehszlovák himnusz, és tü­zérségi díszsortűz köszöntötte a nevezetes eseményt.

A táviratban Koszigin han­got ad annak a meggyőződésé­nek, hogy »a Szovjetunió és Csehszlovákia közötti testvéri barátság szálai tovább erősöd­nek a két nép javára, a szo­cialista országok egységének erősödése érdekében«.

Andrej Gromíko szovjet külügyminiszter táviratban üdvözölte Jan Markót Cseh­szlovákia külügyminiszterévé történt kinevezése alkalmából. Szocialista Köztársaság kp mondott beszédet.

Magyarország, 1967. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

Klokoc hangsúlyozta, hogy az egyenlő­ség elveitől vezettetve a szlo­vák nép, összhangban a test­véri cseh néppel, folytatni fog- ia szocialista hazájának építé­sét. Pozsonyban csütörtökön megtartották a Szlovák Nem­zeti Tanács újjáválasztott el­nökségének első ülését. Ezen a csehszlovák föderációról szóló alkotmányos törvény értelmé­ben kinevezték a Szlovák Szo­cialista Köztársaság kormá­nyát melynek elnöke Sa- dovky lett.

Egy fegyveres személy a gép pi­lótáját arra kényszerítette, hogy változtassa meg útirányát és Athén helyett Kairóba repüljön.

Magyarország, január-június (4. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Az utasszállító gép a délelőtti órákban szállt fel a krétai irakiion repülőteréről. Felszállás után 18 perccel egy fegyveres férfi tört be a vezetőfülkébe és felszólította a pilótát, hogy Athén helyett Kairó­ba irányítsa a gépet. Amikor a pi­lóta érintkezésbe próbált lépni az athéni repülőtérrel, a merénylő lö­vést adott le. Ajz elrábólt repülőgépet időközben két görög vadászgép vette üldözőbe.

szent barth társkereső oldal

A fegyveres férfi azonban azzal fe­nyegetőzött, hogy felrobbantja a DCB gépet, ha a vadászgépek nem hagyják abba az üldözést. A görög légitársaság repülőgépe helyi idő szerint 11 órakor szállt le az alexandriai repülőtéren, majd onnan tovább repült Kairóba. A kairói rádió csütörtökön beje­lentette, hogy a merényletet Georgiasz Flamoridesz 29 éves kré­tai bányász követte el.

A merény­lő a kihallgatáson elmondotta, hogy Görögországból ily módon akart külföldre menekülni. A kairói rádió azt is közölte, hogy a DC—6—B repülőgép még csütörtökön visszaindult Athénba.

Magyarország, A jutalmazottak így oszlanak meg: budapesti és vidéki olvasónk, nő és férfi szerepel a jutalmazottak kö­zött.

DPA Doroihy jósBaiai A hosszú ünnepi semmitte­vésbe és pulykaevésbe belefá­radt angolok újévi jóslásokkal szórakoznak. A legérdekesebb jövendőmondás ezúttal Do­rothy tói, a 85 éves hajadon briglitoni jósnőtől származik, aki hosszan bámulja a kris­tálygömböt, majd viszonylag békés új esztendőt ígér.

Sze­rinte véget ér a vietnami há­ború. Nigériában is beköszönt a béke. Izrael hatá­rain tavasszal súlyos nemzet­közi válság tör ki, de néhány véres határincidens és csúcs- találkozó után elmarad a há­ború Görögországban új ka­tonai puncsai meadöntik Pa- padovulosz kormányát.

Haiti- ban kitör a forradalom és a tömeg mealincseli DuvaVer elnököt, öt afrikai országban eredményes államcsíny lesz. Wilson a helyén marad, De Gaulle és Nixon szintén, bár Nixon ellen a nyár elején bombamerényletet követnek el, ez azonban csupán test­őreit fogja megtizedelni. A brightoni matróna jósla­ta szerint október után felér­tékelik a nyugatnémet már­kát és a font sterling meg fog erősödni.

Washington az év vegére kénytelen lesz bele­nyugodni. Az év halottat között lesz a japán császár, a svéd király és Lord Russell, »egy nagy francia filmsztár altatóval önovilkosságot követ el. Hatvan vaskos irat­csomó tartalmazza a Cham- berlaán-kormány München előtti és utáni belső vitáit, a a diplomáciai jelentéseket. De gyanús módon hiányzik két sorsdöntő kabinetülés anyaga, még pedig éppen az, amelyik­ben a Roosevelt-féle ajánlat elvetésének vitája található.

A levéltár közlése szerint az ak­ták »nyomtalanul eltűntek«. Az iratokból kiderült: januárban, tehát nyolc hó­nappal Csehszlovákia leroha- nása előtt Roosevelt amerikai elnök titokban az angol kor­mány tudomására hozta, hogy békekezdemónyezésre készül- Washington, Párizs és London egységes és határozott fellépé­se valószínűleg kijózaníthatta volna Hitlert, és megakadá­lyozhatta volna Ausztria és Csehszlovákia megszállását. Chamberlain brit miniszterel­nök azonban »nevetségesnek« minősítene 37 elnök aj 'la tát és a távollevő Eden kül­ügyminiszter megkérdezése nélkül elutasította.

Az okmányokból egységes párt szilveszter bonn mennyire könnyelműen és va­kon bízott Chamberlain ab­ban, hogy személyes diplomá­ciájával képes elbűvölni és megfékezni Hitlert.

Amikor előterjesztette »Z—tervét« vagyis azt hogy személyesen repül Hitlerhezindokolásul elmondta: szeretnénk, hogy találkozzunk Hitler hiúsá­gának jólesne, ha egy brit mi ­niszterelnök a nála teendő személyes látogatás példátlan lépésére szánná el magát«. Szeptember én, amikor Chamberlain visszaérkezett a berchtesgadeni találkozóról, azt mondta a kabinet ülésén, hogy »Hitler célkitűzései szi­gorúan korlátozottak«.

Ugyan­ezen az ülésen a Prágából ha­zatért Lord Runciman meg­vetően nyilatkozott a cseh­szlovák vezetőkről, de kiemel­te hogy Henlein. Hat nappal később Cham­berlain ismét Hitlerhez re­pült. Hazatérése után kifejez­te azt a meggyőződését, hogy Hitler nem fogja megszegni adott szavát. Nagy tragédia volna, ha elszaíasztanánk az angol—német megértés lehe­tőségét — tette hozzá.

Egyik minisztere hozzáfűzte, hogy ez csak a bolsevikoknak ked­vezne. Chamberlain harmadik né­metországi útja már a mün­cheni árulással végződöd amelyről ugyancsak sok érde­kes részlet olvasható az ok- mánykötegekben. Különösen felháborítóak Henderson ber­lini brit nagykövet számjel­táviratai és levelei, amelyek a nácik iránti bizalmat, sőt he­lyenként lelkesedést áraszt­ják.

Henderson odáig ment, hogy követelte a Hitler-elle- nes politikusok — elsősorban Eden — elmozdítását, ami meg is történt A brit vezérkari főnökök as, mindeddig titkos je­lentése szerint 20 hónappal a háború kitörése előtt a fran­ciaországi szolgálatra kijelölt brit hadosztályoknak egységes párt szilveszter bonn vfaltak tankjaik, hiányzott az új gépfegyverek 90 százaléka, az aknák 85 százaléka. A: brit hadsereg elképesztő készület- lensége aiya vezethető vissza, hogy Chamberlain és társai ekkor vakon bíztak abban, hogy a náci vezért a Szovjet­unióra lehét úszítani.

Az angol lapok »a történé­szek újévi' ajándékának« ne­vezik a bőséges anyagot. A legtöbb lap megrökönyödését fejezi ki Chamberlainék ha­tártalan ostobasága és naívsá- ga fölött. A Daily Telegraph felhívja a figyelmet arra az krrényra. Henderson feb­ruárjában küldött jelentése.

Autósok, figyelem!