NORBERT SCHWARTE RALF OBERSTE-UFER - PDF Free Download

Neves társkereső iroda zürich. Németh László

Ein Instrument zur Qualitätsentwicklung. Ein Handbuch der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Verlagsabteilung der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. Tartalom Elõszó A LEWO feltevései, céljai és alkalmazási lehetõségei A minõségvizsgálat módszertani szempontjai Aktuális irányzatok és viták Áttekintés a Hogyan tudom flörtöl irányelveirõl, munkaterületeirõl, tárgyköreirõl és mutatóiról A tárgykörök és mutatóik validitásának megállapítása A szociális rehabilitáció elméleti alapjai és irányelvei Kompetencia-központúság helyett szükséglet-központúság A szociális rehabilitáció irányelvei A LEWO-val végzett minõség-ellenõrzési eljárás elõkészítése és kivitelezése Az értékelési folyamat ideáltipikus lefolyása Az irányítócsoport létrehozása és feladatai A strukturális adatok összegyûjtése és feldolgozása Az értékelést végzõ team feladatai Módszeres információgyûjtés Az egyes tárgykörök és azok mutatóinak kiértékelése A prioritást élvezõ támogatási és változtatási igények meghatározása A szolgáltatás minõségére vonatkozó jelentés elkészítése Cselekvési terv összeállítása Felülvizsgálat és ellenõrzés Munkaterületek, tárgykörök és mutatók A LEWO voltaképpen egy kívülrõl kísért önértékelést önmegítélést és kontrollt szolgáló többdimenziós, multiperspektivikus mérõeszköz.

Úgy a projekt elõkészítésének idõszakában, mint a megvalósítási szakaszban — júniusa és májusa között — megbízható kooperációs partnerre találtunk a Theo Frühauf és Klaus Kräling által képviselt Lebenshilfében. A szervezet betekintést engedett számunkra az általa fenntartott intézmények gyakorlatába, megelõlegezett bizalommal viseltetett kezdeményezésünk iránt, és — mindenekelõtt mérõeszközünk validitásvizsgálatának fázisában — lehetõséget biztosított a számunkra ahhoz, hogy lakhatást nyújtó szolgáltatásainak munkatársait és a bennük élõ értelmi fogyatékos felnõttek hozzátartozóit bevonhassuk abba a komplex együttmûködési folyamatba, amely messze túlment az ilyen vizsgálatoknál szokásos kikérdezések és interjúk keretein.

Mindezért e helyütt is szeretnénk köszönetet mondani.

ismerősök oberfranken

A projekt vezetését Norbert Schwarte tartotta kézben, kivitelezését pedig fõként Ralf Oberste-Ufer végezte, amivel kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy az ilyesfajta, minimális személyi kiadásokkal dolgozó projektek esetében a vezetési és a kivitelezési feladatokat legfeljebb az absztrakciók szintjén, elméletileg lehet egymástól elválasztani. Christof Wellernek fontos adalékokat köszönhetünk a felhasználói szempontok mérõeszközbe történõ beépítésével kapcsolatosan, s neki kell köszönetet mondanunk a statisztikai adatok elõkészítéséért is.

Corine Mauch, Mayor of Zürich

Az adatok statisztikai neves társkereső iroda zürich Arnd Gürtler végezte. A könyv olvashatósága érdekében végzett szöveggondozás és korrektúra Claudia Brosowski munkája, míg a szakirodalom és a munkaanyagok összeállításáért Alexandra Lillpoppot illeti köszönet. Közösen vitattuk meg és többszörösen átdolgoztuk minden egyes, a munkacsoport valamely tagja által elkészített részfejezet szövegét.

tárgyaló fekete ember quebec

A végleges változat szerkesztési munkálatait Ralf Oberste-Ufer és Norbert Schwarte vállalta magára, s így õk viselik a felelõsséget a jelenlegi formában olvasható szövegért. A LEWO eszközkészlete nem csupán a lakóotthonokra és a helyi közösségbe településbe integrált egyéb lakóformákra jellemzõ élet- és lakókörülmények vizsgálatára alkalmas, hanem a felnõtt korú értelmi fogyatékosok részére professzionális szolgáltatásokat nyújtó különféle lakóformák teljes palettájára vonatkoztatva használható.

Emiatt a kötetben rendszerint nem említjük külön az egyes lakóformákat, hanem azokról általánosságban, a lakhatást nyújtó szolgáltatás vagy a támogatással kísért lakóforma semleges fogalmait használva beszélünk. Az e lakóformákban élõ értelmi fogyatékos embereket nem lakókként, hanem a lakhatás valamely formáját nyújtó szolgáltatás igénybevevõiként, azaz felhasználókként fogjuk említeni.

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a fenti fogalom nemigen fogja elnyerni a nyelvészeti és irodalmi akadémiák tetszését. A szöveg különbözõ részeinek megfogalmazása közben igyekeztünk rátalálni arra a nyelvi stílusra, ami a lehetõ legközérthetõbben, a gyakorlatra vonatkoztatva közvetíti az értelmi fogyatékossággal élõ emberek szociális rehabilitációjának alapvetõ szakismereteit.

Bizonyos, hogy ez nem minden esetben sikerült, amiért kérjük az Olvasó szíves megértését és várjuk a jobbítás érdekében tett javaslatait.

Németh László

Különösen is hálásak vagyunk a projektet kísérõ szaktanácsadói testület tagjainak, jelesül dr. Iris Beck és dr. Rolf Depner professzoroknak, dr. Horst Eckmannak, Maren Müller-Erichsennek, dr.

házasság társkereső oldalak

Michael Regus professzornak, dr. Monika Seifertnek, Gerhard Thrunnak, dr. Elisabeth Wacker professzornak, valamint a szövetségi egészségügyi minisztériumot képviselõ Elke Vogel tanácsos asszonynak.

Szeretnénk továbbá szívbõl jövõ köszönetünket tolmácsolni a Lebenshilfe egyesület lakhatással foglalkozó bizottsága tagjainak, s minden olyan szakembernek és hozzátartozónak.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

Neves társkereső iroda zürich szorosan ismerősök hét levél a Siegeni Egyetemen folytatott oktatói tevékenységünkhöz és az egyetem képzési kínálatához is. Ki kell emelnünk R. Giffhorn és K. Schreiner hallgatóinkat, akiknél a kutatói munka keretében leadott szemináriumi dolgozatok mind a terjedelem, mind a tartalom tekintetében messze meghaladták az ilyenkor szokásos követelményszintet.

Fontos impulzusokat és szempontokat kaptunk mérõeszközünk kidolgozásához azokon a tudományos tanácskozásokon és kongresszusokon is, melyeken — többek között Duisburgban, Brémában, Berlinben, Münsterben, Marburgban, Erlangenben és az ausztriai Linzben — lehetõségünk nyílt a projekt bemutatására. Nem igényel különösebb látnoki képességeket megfogalmazni az elõrejelzést, miszerint a rehabilitáció és a szociális munka területein a következõ évtizedben — úgy az elméleti, mint a gyakorlati fejlõdést tekintve — komoly hangsúlyt kapnak majd a minõségbiztosítás és a minõségfejlesztés kérdései.

Még ha tekintetbe vesszük is az telefon szám flört idõben a törvényalkotásban bekövetkezett, figyelemre méltó kezdeményezéseket, a különféle civil szervezetek intenzív fáradozásait és a témakörrel foglalkozó publikációk neves társkereső iroda zürich rohamos növekedését, akkor is azt kell mondanunk, hogy még csak az elején tartunk annak a hosszú és minden bizonnyal fáradságos útnak, ami a széles körben elfogadott standardok és normák kialakulásához vezet a szociális szolgáltatások minõségkontrollja területén.

Azt reméljük, hogy a LEWO — akár útjelzõként, akár egyfajta forrásként, lelõhelyként, melybõl tartós alapanyag nyerhetõ a további fejlõdés számára — kiállja az idõk próbáját ezen az úton.

Életminõség a felnõtt korú értelmi fogyatékosok lakóformáiban.

ismerkedés riga

A felnõtt korú értelmi fogyatékosok ellátási rendszerében az utóbbi években Magyarországon is lényeges változási folyamatok indultak meg.

A korábbi, nagy intézményekre telepített ellátás korlátainak és diszfunkcióinak feltárása a normalizációs elv gyors térhódításához vezetett hazánkban is, melynek eredményeképpen a nyugati országokra már ma is jellemzõ, a jelenleginél magasabb kiépítettségi fokú és differenciáltabb ellátórendszer jöhet létre.

flört találkozott mijn baas

A folyamat a nagy intézményektõl a kisebb, integrált lakóformák kialakítása felé tart, melyben kiemelt szerepet játszik a kiscsoportos lakóotthon intézménytípusa. Számos külföldi és hazai vizsgálat eredménye alátámasztja, hogy a felnõtt korú értelmi fogyatékosok különféle lakóformáinak az élet végéig tartó fejlõdés elismerésére kell épülniük, ezáltal elõsegítve a sikeres integrációt, hiszen a megfelelõ szociális kompetenciák hiányáért sok esetben nem az egyén értelmi fogyatékossága, hanem az õt a megfelelõ szociális tanulási folyamatoktól elzáró, mesterséges és izolált környezetet teremtõ intézményes ellátás okolható.

Az intézményes keretek között élõ értelmi fogyatékos emberek életminõsége döntõen attól függ, hogy függõségi vagy autonóm viszonyok között élhetnek-e.

ember találkozik luxemburg

Egy adott lakhatást nyújtó szolgáltatás minõsége e szempontok mentén, a szolgáltatás meghatározott mutatóinak vizsgálatával, végsõ soron a normalizációs elv kritériumainak az egyén individuális szükségletei szempontjából történõ teljesülését nézve ítélhetõ meg. A magyarországi deinstitucionalizációs kitagolási folyamat voltaképpen két pillérre épül, hiszen meg kell különböztetnünk egymástól az állami, illetve a civil szférában lejátszódó történéseket.

A Soros Alapítvány Kitagolás alprogramja tól támogatja ezt a folyamatot, melynek eredményei most már a hazai szakirodalomban is olvashatók.

Az intézményrendszer térképének átrendezõdésében a másik fontos tényezõt találkozó hely a szép civil szféra, a szülõk és szakemberek által létrehozott neves társkereső iroda zürich világa, az általuk újonnan alapított kiscsoportos lakóotthonok jelentik.

NORBERT SCHWARTE RALF OBERSTE-UFER

Az elsõsorban a Kézenfogva Alapítvány Fészek programja által támogatott különféle fenntartók által mûködtetett lakóformák egymáshoz képest is nagy eltéréseket mutatnak, ami már önmagában is egy eleve differenciáltabb rendszer kialakulásával kecsegtet. Mindkét szféra intézményeinek esetében az egyik legkomolyabb nehézséget az jelenti, hogy mindeddig nem férhettek hozzá olyan szempontrendszerhez, amely lehetõvé tette volna számukra a közös vonások meglátását, a közös nehézségek együttes megoldását, a mások által már bejárt út tapasztalatainak felhasználását, szolgáltatási kínálatuk egymással és a megvalósítani kívánt elvekkel való összehasonlítását.

Hazánkban jelenleg még nem létezik egységes, megfelelõen differenciált és struktúrált, kiértékelhetõ eljárás a lakhatást nyújtó szolgáltatások különféle mutatóinak felmérésére és összehasonlítására, az egyes lakóformák minõségkontrolljának elvégzésére. Ez a kötet voltaképpen egy ilyen, a német nyelvterületen ben napvilágot látott, nagy hatású minõségbiztosítási eljárás elméleti háttéranyagának és eszközkészletének magyarra fordított változata.

Kiadása jelentõs hozzájárulás lehet a magyarországi intézményátalakítási folyamatok folytatásához. Gondosan kimunkált elméleti részei fontos szempontokat és háttérbázist adhatnak a szakterület számára, eszközkészlete pedig alkalmas lehet a belsõ minõségbiztosítás rendszerével való megismerkedésre.

Az anyag mögöttes szemléletének rendkívül pozitív és modern vonása, hogy az adott szolgáltatás konkrét felhasználóinak individuális szükségleteit tekinti kiindulópontnak, s térképezi fel 7 különbözõ munkaterület mindösszesen 33 tárgyköre mentén. Zászkaliczky Péter szerk. Helyzetértékelés és jövõkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest, Kézenfogva Alapítvány - Soros Alapítvány